ข่าวสารพระเครื่องไทย

ระเบียบการขออนุญาต จัดงานประกวดพระขนาดเล็ก มีผลบังคับใช้ 2 พ.ย. 63

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%95-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87

ระเบียบการขออนุญาต จัดงานประกวดพระขนาดเล็กจากทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดยคุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย มีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

๑. การจัดงานประกวดพระขนาดเล็ก ไม่เกิน ๑,๒๐๐ รายการ (ประมาณ ๓๕ โต๊ะ) จะต้องเป็นรายการพระในท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก กรณีรายการพระในท้องถิ่นนั้นไม่พอ ให้นำรายการพระจังหวัดใกล้เคียงมาเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่เกินรายการพระที่สมาคม ฯ กำหนดไว้

๒. ต้องแจ้งรายการพระที่ประกวดทั้งหมด ให้ประธานจังหวัด และคณะกรรมการ ช่วยพิจารณาและเห็นชอบรายการพระ ที่ประกวดให้เป็นสากลนิยม (รายการพระที่สร้างใหม่ที่มีอายุยังไม่ถึง ๓ เดือน ขึ้นไป ยังไม่สมควรให้บรรจุในรายการประกวด)

๓. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ให้กับประธานจังหวัดของสมาคม ฯ รับทราบ หากประธานภาค ฯ เห็นด้วย และเซ็น อนุมัติให้จัดงาน ทางสมาคม ฯ จึงจะพิจารณาให้จัดงานประกวดพระ ฯ ได้

๔. หลังจากประธานจังหวัดพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ท่านนำหนังสือจองวันและรายการพระที่จะจัดประกวดส่งให้ทางสมาคม ฯ หลังจากสมาคม ฯ รับหนังสือจองวันจากท่านแล้ว ทางสมาคม ฯ จะแจ้งกลับไปให้ท่านรับทราบว่าให้มารับ หนังสือตอบรับในวันใด และชำระเงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อที่สมาคม ฯ จะได้นำเงินดังกล่าว ไปบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลต่าง ๆ ที่สมาคม ฯ เห็นชอบ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรับและตัดสินพระ

๕. พิจารณาคณะกรรมการตัดสินพระท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และมีความรู้ที่แท้จริงเข้าตัดสินด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

๖. ให้แจ้งรายรับ – รายจ่าย กับประธานจังหวัด และสมาคม ฯ โดยงานประกวดพระ ฯ แต่ละงานจะต้องจัดงานเพื่อการกุศลเท่านั้น

๗. การจัดงานประกวดพระขนาดเล็กแต่ละจังหวัด ควรจัดได้ไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง และต้องไม่จัดงานประกวด ฯ ชนและซ้ำซ้อนกับงานประกวดพระ ฯ อื่น ๆ ที่ทางสมาคม ฯ ได้อนุญาตไปแล้ว

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

🙏 ขอขอบคุณ ภาพข่าวสารจาก :

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

✍️ เรียบเรียง ข่าวสารโดย :

เต้ ชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช)

0 Comments
Share

เต้ ชัยวัฒน์